Medicinhåndtering – en fælles udfordring

Håndtering af medicin til borgere er langt fra en ny udfordring for sundhedsvæsenet. Det er omkostnings- og ressourcetungt og både fejlmedicinering og utilsigtede hændelser er en del af problematikkerne på området. Derudover betyder en voksende ældre befolkning med kroniske sygdomme og flere borgere med kognitive udfordringer (f.eks. demens) en øget kompleksitet i medicinhåndteringen.

Erfagruppe
Derfor er 14 velfærdsteknologiske medarbejdere på tværs af kommunerne i Region Midtjylland gået sammen i erfagruppen ”Medicinhåndtering” – ud fra et fælles behov og ønske om at dele erfaringer og viden. Både i forhold til konkrete velfærdsteknologiske løsninger, men også for at få indsigt i, hvilke løsninger der virker til hvilken borger. Der er i gruppen er bred enighed om at ”one size – does not fit all”.

Erfa-gruppen har eksisteret i knap et ½ år og med kun tre møder er der allerede skabt et fælles overblik over de største udfordringer på tværs. Og netop ”one size – does not fit all” tankegangen har udmøntet sig i en grundlæggende beskrivelse af forskellige borgertyper – sammen med en anbefaling til, hvordan medicinhåndteringen skal ske i forhold til graden af de enkelte borgertypers selvhjulpenhed. Modellen skal nu testes sammen med de forskellige personalegrupper, der er involveret i medicinhåndtering.

”Udbyttet af møderne er helt sikkert steget fra gang til gang i takt med, at vi har lært hinanden at kende og vi er kommet tættere på de konkrete problematikker. Og selvom vi i Horsens kommune har arbejdet meget med medicinhåndtering, har vi stadig udfordringer, som det er utrolig givtigt at få vendt og belyst i en gruppe, hvor alle arbejder med det samme”. – Siger Annalise Dahl, Innovationskonsulent i Udviklingsenheden i Horsens Kommune

”Som med SundVÆKST netværket har det været vigtigt for os fra start, at erfa-gruppen skulle danne rammerne om den bedst mulige praktiske erfaringsudveksling. Det vil sige at deltagerne skulle være dem der til dagligt sidder med medicinhåndtering i kommunerne, ligesom der skulle bruges tid på at konkretisere HVAD og HVORDAN arbejdet skulle gribes an.

Deltagerne har været super gode til at dele deres viden og erfaringer – også alt det, der ikke har fungeret. På den måde får alle deltagere mulighed for at tage helt konkrete erfaringer med hjem til deres egen kommune. Det kan være i form af konkrete løsninger, som måske er testet og afprøvet i en anden kommune – og som man dermed langt hurtigere og mere gnidningsfrit kan implementere og afprøve i ens egen kommune” – siger Majbritt Aagaard, Project Manager, MTIC

”For Favrskov kommune har det været godt at kunne trække på de erfaringer, som de andre kommuner har gjort sig i forbindelse med afprøvninger af løsninger til medicinhåndtering. Det har betydet at vi har kunnet bruge deres konkrete erfaringer og har kunnet foretage test og afprøvninger med brug af færre ressourcer. Det betyder rigtig meget”. – siger Karin Juhl, Telemedicinsk implementeringssygeplejerske, Favrskov kommune
Har du lyst til at høre med om, hvordan vi arbejder med medicinhåndtering, så kontakt Majbritt Aagaard på ma@mtic.dk